Złotów Lipka Piła Wiktorówko Łobżenica Bydgoszcz Poznań Wyrzysk Nakło palety EUR EPAL nadstawki paletowe serwis skup opakowania nadstawki skrzynie skrzynio-palety kosze wyroby tartak drewno tarcica recycling kora dystrybucja

Ogólne warunki zamówień

Obowiązują dla wszystkich zamówień o ile strony nie ustalą inaczej w osobnym porozumieniu

Szanowni Państwo,

informujemy, że Państwa zamówienie zostanie zrealizowane przez Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski na zasadach opisanych w poniższych „Warunkach zamówienia” Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami oraz potwierdzenie ich akceptacji poprzez podpisanie niniejszego dokumentu lub wyrażenie Państwa zgody na ich przyjęcie w inny wyraźny sposób.

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sposób opisany przez Państwa w zamówieniu. W zakresie nieopisanym przez Państwa zamówienie zostanie wykonane w sposób zgodny z ogólnymi praktykami rynkowymi przyjętymi w Polsce.

2. Wszelkie niejasności i nieścisłości zawarte w lub wynikające z treści złożonego przez Państwa zamówienia obciążają Państwa i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji lub roszczeń w stosunku do Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski.

3. Do zawartej umowy nie mają zastosowania Państwa ogólne warunki umów, regulaminy lub inne wzorce umowne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

4. Prawem właściwym dla umowy zawartej przez Państwa z Piotrem Poziomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski jest prawo polskie z wyłączeniem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.

5. Wszelkie spory wynikające z lub związane z zawartą umową będą rozstrzygane wyłączenie przez sądy polskie miejscowo właściwe dla Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski.