Złotów Lipka Piła Wiktorówko Łobżenica Bydgoszcz Poznań Wyrzysk Nakło palety EUR EPAL nadstawki paletowe serwis skup opakowania nadstawki skrzynie skrzynio-palety kosze wyroby tartak drewno tarcica recycling kora dystrybucja

Ogólne warunki umowy

Obowiązują dla wszystkich zamówień o ile strony nie ustalą inaczej w osobnym porozumieniu

"POZIOM" Piotr Poziomski

Szanowni Państwo,

informujemy, że Państwa zamówienie zostanie zrealizowane przez Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski na zasadach opisanych w poniższych „Warunkach umowy”. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami oraz potwierdzenie ich akceptacji poprzez podpisanie niniejszego dokumentu lub wyrażenie Państwa zgody na ich przyjęcie w inny wyraźny sposób.

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiany towar jest niestandardowy, przygotowywany na zamówienie Kupującego i Kupującemu w związku z tym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, która zawarta zostanie na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sposób opisany przez Państwa w zamówieniu. W zakresie nieopisanym przez Państwa zamówienie zostanie wykonane w sposób zgodny z ogólnymi praktykami rynkowymi przyjętymi w Polsce.

3. Wszelkie niejasności i nieścisłości zawarte w lub wynikające z treści złożonego przez Państwa zamówienia obciążają Państwa i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji lub roszczeń w stosunku do Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski.

4. Do zawartej umowy nie mają zastosowania Państwa ogólne warunki umów, regulaminy lub inne wzorce umowne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

5. Sprzedany towar pozostaje własnością Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski aż do momentu uiszczenia przez kupującego ceny w całości. Za moment uiszczenia ceny uznaje się datę uznania rachunku bankowego Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski.

6. Prawem właściwym dla umowy zawartej przez Państwa z Piotrem Poziomskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski jest prawo polskie z wyłączeniem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.

7. Piotr Poziomski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski może dochodzić wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy przed sądami polskimi właściwymi miejscowo dla Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski lub przed sądami państwa, w którym Zamawiający lub Sprzedawca ma swoją siedzibę lub oddział. Wybór jurysdykcji należy do Piotra Poziomskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "POZIOM" Piotr Poziomski.

SERWISPALET SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

informujemy, że Państwa zamówienie zostanie zrealizowane przez SERWISPALET Sp. z o.o. na zasadach opisanych w poniższych „Warunkach umowy”. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami oraz potwierdzenie ich akceptacji poprzez podpisanie niniejszego dokumentu lub wyrażenie Państwa zgody na ich przyjęcie w inny wyraźny sposób.

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiany towar jest niestandardowy, przygotowywany na zamówienie Kupującego i Kupującemu w związku z tym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, która zawarta zostanie na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w sposób opisany przez Państwa w zamówieniu. W zakresie nieopisanym przez Państwa zamówienie zostanie wykonane w sposób zgodny z ogólnymi praktykami rynkowymi przyjętymi w Polsce.

3. Wszelkie niejasności i nieścisłości zawarte w lub wynikające z treści złożonego przez Państwa zamówienia obciążają Państwa i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji lub roszczeń w stosunku do SERWISPALET Sp. z o.o.

4. Do zawartej umowy nie mają zastosowania Państwa ogólne warunki umów, regulaminy lub inne wzorce umowne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

5. Sprzedany towar pozostaje własnością SERWISPALET Sp. z o.o. aż do momentu uiszczenia przez kupującego ceny w całości. Za moment uiszczenia ceny uznaje się datę uznania rachunku bankowego SERWISPALET Sp. z o.o.

6. Prawem właściwym dla umowy zawartej przez Państwa z SERWISPALET Sp. z o.o. jest prawo polskie z wyłączeniem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r.

7. SERWISPALET Sp. z o.o. może dochodzić wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej umowy przed sądami polskimi właściwymi miejscowo dla SERWISPALET Sp. z o.o. lub przed sądami państwa, w którym Zamawiający lub Sprzedawca ma swoją siedzibę lub oddział. Wybór jurysdykcji należy do SERWISPALET Sp. z o.o.